Pat Low/Yiting Wang

ELEPHANT

Yiting Wang/Pat Low

GIRAFFE

Enrichment Classes

Whitney Dorman

MUSIC

Lyra Harris

ART

Eric Huelfenhaus

PE

Distance Learning Assistants

Sandra Chang

Daayiah Shabazz