Dandan Liu

TIGER

Ruoxi Jin

MONKEY

Vivienne Liu

ZEBRA

Philip Hsiao

ENGLISH

Enrichment Classes

Yu-Shuan Tarango-Sho
Ryan Knapp

COMPASS

Whitney Dorman

MUSIC

Sandra Chang

ART

Eric Huelfenhaus

PE

Distance Learning Assistants

Liya Cao

Kelly Liu

Lottie Fultz

Faiza Raza